fbpx

Formandens Årsberetning for året 2023

Generalforsamling i Helle Hallen, den 19. marts 2024.

Mindeord om Inga

Året 2023 har budt på mest godt men også ondt. Det der har gjort allermest ondt og som vi kommer til at tage med os videre er, at vi har mistet Inga Søndergaard Nielsen. Inga blev valgt ind i Helle Hallens bestyrelse i 2022. Inga havde sagt ja til at tage en periode i bestyrelsen – for som hun sagde dengang: ”Nu er tiden kommet til, at jeg vil give noget tilbage til Helle Hallen og de rammer, som jeg selv og min familie har haft og nydt så mange gode oplevelser i – om end det har været som sportsudøver, tilskuere eller andre aktiviteter og arrangementer i hallen”.

Og Inga kom da også med så meget positiv energi og satte gode og andre øjne på den strategiproces vi startede op efter generalforsamlingen i 2022. Hun kom altid velforberedt til bestyrelses- og strategimøderne og bidrog med flere nye ideer.

Blot et år inde i perioden blev Inga ramt af kritisk sygdom, som betød hun måtte drosle ned på aktivitetsniveauet. Hun var med så godt hun formåede indtil sygdommen tog for mange af kræfterne.

I som kendte Inga – ved hun engagerede sig og var meget interesseret som person. At hun var dét til det sidste, fik jeg bekræftet, da jeg var på besøg hos hende kort før jul.

Hun havde trods svær sygdom, virkelig fulgt med i hallens fremdrift og spurgte interesseret ind til de tiltag der var iværksat i årets løb, til personalet og til fremtiden. Jeg troede det skulle være et kort visit – men selvom Inga talte fra sygesengen, gik snakken i snart 2 timer.

Ydmyg som hun også var omkring hendes egen person, mente Inga ikke hun havde bidraget med meget. Jeg kunne da heldigvis flere gange fortælle hende at hendes aftryk til strategiprocessen var at finde i flere af de beslutninger vi har ført ud i virkeligheden i 2023.

Den 24/2 i år modtog vi den triste meddelelse, at Inga var sovet stille ind. Vi har sagt farvel til meget engageret og fint menneske.

Æret være Ingas minde! Vores tanker er gået til Søren og familien.

Året 2023 Status på tilstanden og udviklingsplaner

Stabilitet og aktivitetsniveau.
Jeg vil nu tage hul på min beretning og fra bestyrelsens side forsøge at gøre status på 2023 og udviklingsplanerne for Helle Hallen de kommende år. Efter nogle turbulente år med Corona-nedlukninger og stor usikkerhed om hvornår energipriser ville toppe og igen finde tilbage til et normalt leje. Og hvordan Ruslands indtrængning i Ukraine i øvrigt ville påvirke økonomi og brugeradfærd generelt i Danmark og i vores lokale nærmiljø, så glæder vi os i Helle Hallen over, vi i 2023 har nærmet os en 2 nogenlunde stabil hverdag igen – om end økonomien stadig er mærket af høje energiomkostninger og prisstigninger generelt.

Der vil altid være udfordringer der skal løses – det har der også været i 2023, men de fleste er løst på god og positiv vis i takt med de er opstået. Omsætningen har været stigende og tilslutningen til de fleste aktiviteter og arrangementer i Helle Hallen har fundet tilbage til sit ’normale’ niveau, som vi kendte det før Corona. Vi skulle dog hen efter sommerferien før indendørs aktiviteter igen kunne konkurrere med de mange udendørs aktiviteter, der var skudt op under Corona.

I bestyrelse og ledelse havde vi sat os konkrete og ambitiøse mål for 2023, og blandt de højt prioriterede mål var at genetablere og helst øge udnyttelsesgraden i hallens faciliteter. Det skulle ske både ved at sikre en tilfredsstillende tilslutning til de eksisterende aktivitetstilbud, men også ved udvikling af nye tilbud med fokus på at udvide vores målgrupper.

Jeg synes godt jeg kan sige, at vi er kommet langt med målene for 2023 og har taget nogle store skridt i forhold til realiseringen af vores strategi og mere langsigtede mål.

Traditionelle arrangementer og aktiviteter
Genstarten af både hallens traditionelle arrangementer og aktiviteterne i foreningerne under Helle Idrætssamvirke, er for langt størstedelen tilbage på et tilfredsstillende niveau målt på udlejningstimer.

For Helle Hallen har fx både Kurbadsaftener, julemarkeder og aktiviteter i samarbejde med skolerne haft tilfredsstillende tilslutning.

Firmaarrangementer som fx Andelskassens årsmøde og Blue Water personaledag har været tilbagevendende i 2023.

For HIS foreningernes aktiviteter i hallen er bl.a. Fed Fredag, Idræt om Dagen, julefodboldstævne, gymnastikopvisningerne og LAN partys gennemført med virkelig stor opbakning.

Også i Helle Motionscenter er medlemmerne søgt indendørs igen – og der meldes om fuldt bookede hold i holdsalen og om pladsmangel i fitnesscentret.

Skolerne har brugt hallerne i tilfredsstillende grad i løbet af 2023. Både i det daglige i forbindelse med skolesvømning og ved afholdelse af idrætsdage for udvalgte klassetrin. Glejbjerg skole har flyttet svømning til Helle Hallen.

Det kniber stadig lidt med udlejning og udnyttelsen af haltimer i weekender. Ud over volleyball afvikles færre idrætsaktiviteter og turneringskampe indenfor andre holdidrætsaktiviteter i weekenderne.

Bankoudvalgene har nedlagt sig selv, så de traditionelle bankospil vender næppe tilbage i hallen igen. Banko må vi nok fremover se som enkeltstående arrangementer, som når Team Helle fx arrangerer et sponsorbankospil.

Ud fra en helhedsbetragtning har belægningen været som forventet i 2023, og der er også taget godt fat på realiseringen af udviklingsplanerne for hallen. Det vender jeg tilbage til.

2023 blev også et festligt år
Vi husker 2022 som et festligt år med fejring af hallens 50 års jubilæum. I 2023 blev festen flyttet udendørs, da Helle Hallen sammen med foreningerne kunne fejre indvielsen af den nyanlagte kunstgræsbane. Det var en stor dag ! – Og banen er brugt flittigt siden – især i de tidlige forårs- og sene efterårsmåneder hvor naturgræsbanerne bliver for våde og tunge. Det er simpelthen fantastisk at opleve, vi nu også har liv udenfor omkring hallen.

Armene var da også næsten kun lige faldet ned på plads igen – inden de igen måtte i vejret til fælles jubel i hallens bestyrelse og ledelse. For – ja gennem mine 7 perioder som formand i Helle Hallen – har vi i bestyrelse og ledelse gået med krydsede fingre og hvert år håbet på at etablering af et hotel med overnatningsfaciliteter kunne blive en realitet. Det skete så endelig i 2023, ikke i form af et hotel af mursten, men 10 Anneberg hytter, der officielt kunne indvies ved et ’Åben Hytte’ arrangement d. 27/10.

Hytterne var dog allerede taget i brug i sommeren 2023, hvor hallen fik mulighed for at tilbyde en 18 dages træningslejr med moderne overnatningsfaciliteter til A-landsholdet i volleyball.

Tilbud om træningslejre, træner- og lederkurser, konferencer m.v. er blandt nogle af de tilbud vi ser frem til at kunne udbyde bredt nu med mulighed for overnatning.

Helle Aktivitetshotel A/S – ’Hyttebyen’
Flere har lidt svært ved at finde ud af sammenhængen mellem Helle Hallen og Helle Aktivitetshotel – hvilket på sin vis kan være fint i markedsførings-øje-med. Men det er faktisk ganske enkelt: Helle Aktivitetshotel er et selvstændigt A/S udenom Helle Hallen og er ejet af den gruppe af aktionærer der har tegnet aktier i hytterne.

Helle Hallen varetager den daglige drift af hytterne under en skriftlig overenskomstaftale mellem Aktivitetshotellet og Helle Hallen. Bookinger, rengøring, indkøb af forbrugsvarer og markedsføring er nogle af de ydelser hallen varetager. Hallen sender afregninger til Aktieselskabet, som forestår regnskabet for hytterne.

Når Helle Hallen har et arrangement som fx en træningslejr, bookes og lejes hytterne på lige vilkår med andre bookinger. I bestyrelsen har vi accepteret at vores centerleder Peder Foldager er indtrådt i Helle Aktivitetshotel som ulønnet direktør. Det ser vi faktisk som en fordel for hallen. Helle hallen har ingen aktier i Aktivitetshotellet eller ’Hyttebyen’ som de 10 hytter er blevet døbt– det må vi ikke.

I bestyrelsen har vi truffet beslutning om at vores ’bidrag’ i stedet var et frasalg af grundstykket på ca. 3000 m2, hvor hytterne er placeret. Grunden er solgt til 0,- kr.

Vi forventer klart en positiv tilbagebetaling i form af øget omsætning i hallen, når gæster tilkøber mad og adgang til vores faciliteter og aktivitetstilbud. Hallen har forkøbsret til et evt. tilbagekøb af grunden, hvis det måtte blive aktuelt.

Nu er det bare ud over stepperne med udvikling af koncepter for træningslejre og mange andre opholdstyper, der kan skabe aktivitet og omsætning i hallen.

Realisering af strategimål
Strategien for hallens udvikling blev ’pudset af’ i 2022 med en uændret og overordnet målsætning om: Økonomisk vækst og øget belægning i Helle Hallen.

Udfoldet i mål og opgaver indenfor 5 strategiske indsatsområder, som vi fortsat fastholder:
1. Bevægelse og Sundhed (Din Sundhed – Dit Liv – nu døbt ’Det lille Sundhedshus’)
2. Foreninger
3. Landsdækkende og regionale organisationer
4. Arrangementer
5. Markedsføring og kommunikation – som omfavner de 4 øvrige områder

For realisering af strategien blev lagt et ambitiøst budget for 2023.

Ansættelse af medarbejderressourcer i form af en Sundhedskoordinator til at drive projektet omkring ’Det lille Sundhedshus’ og en Markedsføringskoordinator til at støtte op med markedsføring, betød 2 faste og ekstra lønomkostninger som på hver sin måde skulle dækkes ind af et øget aktivitetsniveau og dermed en forventning om øget omsætning.

Vi var klar over, der som minimum ville gå 6 måneder inden vi var på plads med de to medarbejdere – og det skulle vise sig, at vi kom hen til 4. kvartal inden Steffen Lundtoft var på plads som Sundhedskoordinator. Til at koordinere markedsføringen er Jesper Christiansen ansat – Jesper er lokal forankret, hvilket vi ser som en fordel.

Realiseringen af ’Hyttebyen’ tog fokus fra markedsføring af hallens aktiviteter i et par måneder, da der både skulle udvikles hjemmeside, signes aftaler med bookingbureauer o.a. En bevidst prioritering, vi i bestyrelsen var enige med centerlederen om.

Fra 4. kvartal og til nu er det til gengæld gået stærkt med især konceptet omkring ’Det lille Sundhedshus’, hvor det overordnede mål er, at vi som hal skal tage et lokalt samfundsansvar med fokus på det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – med følgende delmål:

1. At øge andelen af fysisk aktive i lokalområdet
2. At hjælpe borgere til en sund og stærk krop – og en styrket personlig velvære
3. At styrke mental trivsel blandt børn og unge. Flere skal deltage og fastholdes i fritidsaktiviteter og positive fællesskaber.

For opfyldelse af målene, har Peder og de to nye medarbejdere samarbejdet tæt omkring udvikling af aktiviteter og markedsføring af dem. Flere er allerede realiseret – siden oktober 2023:
Helle Hallen tilbyder fx:
– Personlige sundhedssamtaler – både for den fysiske og mentale sundhed
– Personlige træningsforløb med fysioterapeuter
– Holdtræning for ryg og knæ

Der er:
– Kørt vægttabsforløb
– Etableret samarbejde med kostvejleder
– Afholdt foredrag om sundhed og kost

Alle aktiviteter sker under konceptet ’Det lille Sundhedshus’ som også huser vores lejere:
– Fysio Danmark – der tilbyder fysioterapi støttet af det gule sundhedskort
– Bentes Brix – som tilbyder massage
– Fodplejen – som tilbyder fodpleje og zoneterapi
– Optimalkost – som tilbyder coaching og kostvejledning

Der arbejdes på et tættere samarbejde med Center for Sundhedsfremme – så vi kan ’gribe’ de lokale klienter, der er afsluttet eller har svært ved at komme til centret i Varde.

Der arbejdes på et tættere samarbejde med skolerne, for at ’fange’ flere børn og unge og trække dem ind i et fællesskab – og samtidig give dem et naturligt forhold til brug af Helle Hallen. Set i lyset af at samfundsansvar og bæredygtighed er vigtig i al virksomhedsdrift – og indenfor få år vil være krav i årsrapporteringen, så ser vi Sundhed og Trivsel som et vigtigt projekt at arbejde videre med, og der arbejdes i 2024 videre med flere initiativer.

Udover Det lille Sundhedshus, arbejdes der videre med de øvrige 4 indsatsområder:
– Lokale foreninger
– Landsdækkende og regionale organisationer
– Arrangementer
– Markedsføring og kommunikation

Alle 5 strategiske indsatsområder har fået bedre arbejdsbetingelser og øget chancer for succes, nu hvor der kan tilbydes overnatningsmuligheder i forbindelse med hallen og vi har styrket ressourcerne og fokus på markedsføring.

Varde Kommune og facilitetsstrategi
I foråret inviterede Varde Kommune repræsentanter fra bestyrelse og ledelse i samtlige idrætshaller i Varde Kommune til en omfattende analyse og et efterfølgende workshop forløb over 3 – 4 måneder.

Forløbet omhandlede udfyldelse af et lang spørgeskema, personlig interviews og afholdelse af 4 workshopmøder. Målet og overskriften var, at definere Fremtidens bæredygtige idræts- og fritidsfaciliteter, udmøntet i en samlet Facilitetsstrategi for Varde Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter.

Man havde inviteret en konsulent fra Idrættens Udviklingscenter ind som mentor i processen og defineret 9 parametre, der skal kendetegne en bæredygtig idrætsfacilitet (jfr. listen på powerpoint) I bestyrelsen mener vi, at kunne svare klart ’JA’ til minimum 7 ud af 9 parametre og delvis ’Ja’ til de sidste to.

  • Analysen konkluderer og anbefaler overordnet at Varde Kommune begrænser investeringen i mursten i de nuværende idræts- og fritidsfaciliteter og i stedet bruger pengene på udvikling af aktiviteter og ansættelse af udviklingskonsulenter eller andet der skulle give mere værdi.
  • Velkonsoliderede foreninger som bruger hallens faciliteter skal i højere grad indgå i forpligtende partnerskaber omkring driften af faciliteterne.
  • Sidst men ikke mindst bør de kommunale tilskud i fremtiden i højere grad fordeles ud fra de strategi- og handlingsplaner for udvikling af aktiviteter, der foreligger i de respektive haller og foreninger.

Sammenholdes de overordnede konklusioner for VK med analyserapportens konklusion og anbefalinger for Helle Hallen, så kan vi bl.a. komme til at forholde os til:
– At tiltag i vores udviklingsplan for hallen skal gennemføres indenfor de nuværende fysiske rammer – evt. med intern ombygning.
– At hallen skal opfordrer foreningerne til at bidrage økonomisk, da man mener foreningerne omkring Helle Hallen har så solid en økonomi, at de har mulighed for at være medfinansierende.

I forlængelse her af anføres selvfølgelig også den trussel, der herefter må ligge, hvis foreningerne ikke bakker op om Helle Hallen som et samlende aktivitetssted.

Et andet sted i konklusionen står, at vi bør styrke hallens organisation med medarbejdere indenfor aktiviteter og markedsføring, da det vil kunne styrke det samlede tilbud til lokalsamfundet.

Peder har indsendt ALT hvad Kommunen har bedt os om – helhedsplan, strategi- og udviklingsplaner, regnskaber m.v. Når vi modtager tilbagemeldinger på vores ansøgninger, kan vi blive i tvivl om de har læst vores materiale, da de ellers ville forstå, at vi allerede i 2022 besluttede at ansætte 2 nye medarbejdere til at drive aktiviteter og markedsføring.

Retfærdigvis skal siges, at vi i 2024 har modtaget et tilskud på 100.000 kr. fra Udviklingspuljen som bidrag til hallens ansatte Sundhedskoordinator.

Med de foreløbige konklusioner i Varde Kommunes Facilitetsanalyse må vi med stor sikkerhed forvente, der blive nogle seje kampe, der skal kæmpes. Men heldigvis er vi i 7 bestyrelsen og i særdeleshed i vores ledelse udstyret med en høj grad af vedholdenhed og stædighed. Så vi kører på!

Vi havde forventet, som det blev sagt under forårets workshops at Kultur og Fritid var klar med deres Facilitetsstrategi i efteråret 2023. Den proces ser nu ud til at strække sig til efteråret 2024. Bl.a. med det argument at man ønsker indblik i hallernes årsregnskab for 2023 inden udfærdigelsen af den endelig strategiplan – og sandsynligt også i foreningernes.

Hvis jeg personligt skal konkludere på hvad vi i Helle Hallen fik ud af processen – er svaret nok rimelig kort: ’ingenting’ – ud over undren.

Vi tre der deltog i forløbet er nok enige om, en oplevelse af at konsulenten fra Idrættens Udviklingscenter og deltagere fra kommunen, havde svært ved at placere Helle Hallen i deres dagsorden. Måske, ja måske! fordi vi er løbet foran og allerede tidligere end kommunens analyse har lagt de samme tanker til grund for de indsatser vi har gennemført og de indsatser der er planlagt i vores nuværende strategi- og handlingsplaner. Men som det ser ud p.t. må vi så stor tvivl om, vi kommer igennem med ansøgning om tilladelser og lån til udbygning af motionscenter og nyt kontor i 2024.

Likviditet og investeringer
I hallen er gennemført en del investeringer de seneste år. Det betyder bl.a. en forholdsvis stram afviklingsplan for vores gæld de kommende 5 år, som det ser ud p.t. Det presser likviditeten – som I vil kunne læse ud af regnskabet, som Peder vil fremlægge om lidt.

Af samme årsag er helhedsplan og de kommende års investeringer for hallen prioriteret med omtanke. På kort sigt – de kommende 1 – 3 år vil prioriteterne være:

• Indretning af hallens køkkenfaciliteter, så de i højere grad egner sig til fremstilling af sunde alternativer på menukortet og modtagelse af ’hyttegæster’.

• Indretning af cafeen med glasfoldedøre, der gør det muligt at opdele cafeen i mindre enheder for afvikling af morgenmad til hotelgæster, minikonferencer, mindre møder.

• Nybygning/udbygning af kontor med plads til 3 – 4 arbejdspladser til bl.a. centerleder. Det vil betyde anstændige arbejdsforhold og en tættere kontakt med reception, halassistenter og personalet i køkken.

• Udbygning af motionscentret. HMC har længe haft et ønske fra brugerne om udvidelse af nuværende lokaler p.g.a. pladsmangel.

På den prioriterede liste er også en handicapvenlig og overdækket indgang ved svømmehallen. På længere sigt ligger et ønske om at udvide svømmehalsområdet med well-ness faciliteter.

Helle Hallens Venner
Heldigvis har hallen et kæmpe aktiv i Helle Hallens Venner. Wow ! hvor de tager initiativer og arbejder hårdt for samarbejdet om at realisere udviklingsplanerne for hallen.

I øjeblikket arbejder Helle Hallens Venner både med planerne om ny indretning af cafeen og der arbejdes intenst på fondsansøgninger og sponsormidler til anlæggelse af en udendørs legeplads, der både skal komme hallens gæster, kunststofbanens gæster, aktivitetshotellets gæster og ikke mindst også Vrenderups børnefamilier til gavn.

Der er taget initiativ til et Rengøringshold som vil tage sig af opgaver med rengøring og forskønnelse af udenoms arealerne omkring Helle Hallen. Det sætter vi virkelig stor pris på, ligesom det er en kæmpe hjælp, når I rykker sammen om hjælp til borddækning og alt det praktiske, når der er arrangementer i hallen.

Helle Hallens Venner bidrager i den grad til opfyldelse af Varde Kommunes krav nr. 7 om bæredygtighed – nemlig en indsats der bæres af Frivillighed – fællesskab. Ildsjæle og lokal opbakning.

På vegne af både bestyrelse og hallen en kæmpe stor tak til vennernes bestyrelse og alle de frivillige omkring Helle Hallens Venner. Uden jer…. Ja da var vi nok ikke, hvor vi er i dag.

TAK

I forlængelse heraf vil jeg fortsætte og slutte min beretning med at sige en stor TAK til alle der har bakket op om hallen i 2023
Stor tak til HIS og foreningerne under HIS for et godt og åbnet samarbejde. Tak for jeres opbakning og TAK for frivillige hjælpere ved arrangementer.

Stor TAK til Helle Motionscenter for et godt samarbejde, både i relation til den daglige drift men også i relation til de udvidede aktiviteter under ’Det lille Sundhedshus’ som I har taget godt imod. Vi ser frem til at bygge videre på samarbejdet – og ikke mindst på det fælles mål om en udvidelse af fitness centret, selvom det p.t. ser ud som kommunen ønsker vi finder en anden løsning på indersiden af de nuværende mursten.

TAK til vores lejere og samboende i ’Det lille Sundhedshus’: til Fysio DK, Bente’s Brix og Fodplejen. 7

Tak til: Ejendomsmægler Gert Lindberg som fortsat er lejer i hallen under Power Tower.

Tak til Varde Kommune/Kultur og Fritid, som vi til trods for en vis portion undren over processen i forbindelse med Facilitetsstrategien for kommunen, dog fornemmer centerledelsen har et godt samarbejde med. Vi håber der ligger en dagsorden, vi bare ikke har gennemskuet endnu – og hvor vores udviklingsplaner kan få medvind, også fra kommunalt hold.

Der er mange andre sponsorer og interessenter i og omkring Helle Hallen, som skal takkes for bidrag, for frivillig arbejdsindsats og for samarbejdet – jeg undlader at remse dem op og undlader dermed at glemme nogen.

TAK Ledelse og personale
Igen i år Peder, en stor TAK fra bestyrelsens side, for et godt og tillidsfuldt samarbejde. Der er sat ’nye skibe i søen’ i 2023. Kursen har været klar, men søvejen derhen har til tider været udsat for en smule søgang. Men som ’kaptajn’ har du som regel bragt os godt i land. Du har fået 2 nye medarbejderprofiler med ombord, som vi fornemmer du har en god sparring med – og I har virkelig rykket både på aktivitetsplaner og synlighed de seneste måneder. Det skaber også stolthed hos os i bestyrelsen.

TAK også til dit øvrige team af dygtige medarbejdere, som altid møder kunder, træner, ledere og os i bestyrelsen med et smil og stor hjælpsomhed. Det er et stærkt team, der varetager driften i vores Helle Hal.

TAK til bestyrelse
Jeg vil slutte med at rette en personlig stor tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde – også i 2023. Hvor 2022 var præget af ekstra mange arbejdstimer i forbindelse med strategiplaner, har 2023 været mere præget af at understøtte ledelsen i gennemførelsen af de beslutninger, vi i fællesskab har lagt for de strategiske indsatser.

Det har derfor også været muligt at gennemføre beslutninger uden vi nødvendigvis alle 7 var tilstede på bestyrelsesmøder. Vi havde Inga med digitalt så langt hendes kræfter rakte. Lillian har også haft brug for at trække sig lidt i baggrunden i et par måneder, men er nu heldigvis tilbage på fuld kraft igen. I medgang og modgang – så har vi stået sammen. TAK for det.

Som jeg har været inde på i min beretning, ligger der udfordringer forude. Dem er jeg sikker på vi også løser sammen i fremtiden.

I aften skal vi have valgt to nye repræsentanter til bestyrelsen. En erstatning for Inga Søndergaard Nielsen, som jo desværre gik bort d. 24. februar. Niels Justesen modtager ikke genvalg. Det er vi kede af, men vi takker Niels for et godt samarbejde med en altid velforberedt og konstruktivt tilgang til vores møder og til løsning af de opgaver vi har stået overfor. Også en stor tak for din indsats som en af bestyrelsens repræsentanter i Helle Hallens Venner.

Uanset hvem generalforsamlingen må vælge som nye repræsentanter i bestyrelsen, vil jeg personligt se frem til samarbejdet og de fælles opgaver vi skal løfte sammen.

Slut på en lang beretning – og måske lidt kedelig med kredsen om de kommunal politiske overvejelser – men som kan få stor indflydelse på udviklingen i Helle Hallen – vores fælles og lokale samlingssted.

Alice Thuesen, 19. marts 2024